Sverige Telefon:
Sverige Telefon:
Internationell telefon:
Kontakta Oss
Specialerbjudande - Produkter Bästa pris
Specialerbjudande - Produkter
Bästa pris

Särskild Cialis Original
Köp Nu
Totala summan SEK 0.00
Du beställer 0 föremål
Totala summan
SEK 0.00
Du beställer
0 items

Checka ut

Integritet och policy

För oss är våra kunders integritet en fundamental del när det gäller vår verksamhet. Det är viktigt för att att alla våra kunder kan känna sig trygga och veta om att deras uppgifter är i säkert förvar och behandlas på ett ansvarsfullt sätt. Vi tror också att transparens är viktigt för att våra kunder ska kunna få en övergripande uppfattning om vårt förhållningssätt och vår policy kring såväl hanteringen av personuppgifter och för att kunna få koll på sina rättigheter. Nedan kommer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka personuppgifter det rör sig om, vilka som har tillgång till dem och hur vi implementerat detta i vår verksamhet. 

Behandling av personuppgifter: De personuppgifter vi behandlar är personinformation, kontaktuppgifter och betalningsinformation som har lämnats av dig i samband med att du har gjort ett köp hos oss eller använder våra tjänster på andra sätt. Vi samlar även in information om vilka varor och tjänster du har använt, historisk information, information om vilken enhet du använder dig av och din geografiska position. I vissa fall kan vi även ha kvar information som rör beställningar, användarinformation eller lösenord som har använts i samband med användning av våra tjänster.

När behandlas personuppgifterna?

Personuppgifterna behandlas i samband med att du lämnar dem till oss. Detta gör du exempelvis när du blir kund hos oss, vid kontakt med oss eller när du gör ett köp hos oss. Vi samlar också in information vi får genom kakor vi använder oss av. Personuppgifterna behandlas bland annat när du gör köp, när du använder någon av våra tjänster, när du blir medlem på vår sida, när du kontaktar vår kundservice, för att kontrollera att vi följer rådande lagstiftning, vid skapandet av nya tjänster till vår hemsida och för att försäkra oss om informationssäkerheten.

Till vad används personuppgifterna?

Det är bara tillåtet att spara och behandla personuppgifter om det finns ett rättslig grund för det. Det är det som den nya dataskyddsförordningen GDPR handlar om. Förutsättningen för detta är att behandlingen är nödvändig på grund av förpliktelser kopplade till verksamheten och måste alltid ske i enighet med kundens samtycke eller efter att beslut fattats kring intresseavvägningar rörande personuppgifter.

Personuppgifterna används bland annat när du genomför köp för att vi ska kunna identifiera vem det är som köper varor av oss, samt för att vi ska kunna leverera din beställning till dig. De behövs också för att vi ska kunna mottaga betalningar från dig när du gör köp hos oss. Behandlingen av personuppgifter handlar här om att underlätta köp och leverans samt behandling av eventuella reklamationer och returer. Vi behöver dina personuppgifter för att köpet ska kunna godkännas, om detta inte görs kommer du heller inte kunna ingå i ett avtal med oss vilket inkluderar att göra köp av oss.

När det gäller informationssäkerhet använder vi personuppgifter för att se till så att säkerheten vi håller inom vår verksamhet är tillräckligt hög så att uppgifterna hålls skyddade. Genom att behandla dessa uppgifter kan vi upptäcka om det finns brister inom vårt system som behöver åtgärdas. Det gör det också möjligt för oss att upptäcka bedrägerier, försök till hackning, virusattacker och spridning av skadlig kod. Här motiveras användningen av en intresseavvägning, då det ligger både i vårt intresse och i kundernas intresse att vår verksamhet är skyddad.

Hur länge kommer personuppgifterna att sparas?

Personuppgifterna sparas så länge de anses behövas. Vanligtvis handlar det om tiden ditt köp är pågående och någon part i avtalet har skyldigheter och rättigheter gentemot någon annan part. Detta krävs av lagstadgade skäl. I vanliga fall sparas uppgifterna som längst i ett år, men detta kan varieras både åt det ena och det andra hållet. Det handlar framför allt om de kontraktsmässiga skäl som finns för oss, där vi behöver uppfylla vissa krav när det gäller bokföring och andra krav.

Vilka har tillgång till personuppgifterna?

Dina personuppgifter är skyddade hos oss. I vissa fall kan uppgifterna lämnas ut till en tredje part om det krävs av juridiska, tekniska eller organisatoriska skäl. Detta görs för att kunna garantera att personuppgifterna hanteras säkert. Det kan till exempel handla om myndigheter som vi behöver lämna information till enligt lag. Detta kräver dock att myndigheten i fråga har efterfrågat dina personuppgifter. Om detta inte har gjorts kommer inte personuppgifterna att delas med dem.

I fall där du har lämnat till samtycke till att delge dina personuppgifter till andra aktörer, företag, organisationer eller personer utanför vår verksamhet kan även dessa komma att ta del av dina personuppgifter.

Hur skyddas personuppgifterna?

Vi skyddar personuppgifter genom att hålla en hög informationssäkerhet och IT-säkerhet för vår verksamhet. Detta är en avgörande del när det kommer till att hålla personuppgifter och personinformation skyddad. Vi gör regelbundna kontroller av våra tjänster för att se till så att de är svåråtkomliga för utomstående parter och för att försäkra oss om att dina uppgifter är skyddade. Vi jobbar ständigt med att förebygga, upptäcka och förhindra att obehöriga får åtkomst till våra databaser. Vi ser också till att personuppgifterna alltid hanteras i enighet med vår policy och de riktlinjer som finns beträffande detta.

Vilka rättigheter har jag?

Som kund vars personuppgifter vi behandlar har du rätt att få ta del av ett registerutdrag. Detta gör du genom att kontakta oss och meddela vilken information du vill ta del av i registret. Vi försöker att alltid möta dina önskemål. I vissa fall kan det dröja innan du kan få ta del av registret över dina personuppgifter, men vanligtvis kan du få tillgång till detta inom en månad.

Vi är ansvariga för att se till att personuppgifterna vi har är korrekta och som kund har du alltid rätt att komplettera och redigera de uppgifter som finns för att de ska vara giltiga. Om någon uppgift saknas kan du alltid komplettera med denna i efterhand.

I och med att dina personuppgifter enbart behöver sparas så länge de behöver användas till någonting kan du också begära att få dem raderade när detta inte längre behövs. Det kan bland annat göras genom att du tar tillbaka ditt samtycke om att vi sparar dina uppgifter, att det inte finns någon laglig skyldighet för oss att spara uppgifterna eller att du motsätter dig att vi fortsätter behandla uppgifterna.

Du har även rätt att göra invändningar vad gäller behandlingen av dina personuppgifter, när de används av intresseskäl. För att göra detta behöver du uppge vilken behandling du har invändningar mot. Om vi anser att intresseavvägningen som har gjorts väger tyngre har vi rätt att fortsätta behandla dina uppgifter, och om vi anser att dina skäl till invändning väger tyngre kan vi besluta om att ta bort dina uppgifter i det specifika fallet.

Det går även att begära en tillfällig begränsning av personuppgifterna. Det kan till exempel vara i fall där personuppgifterna vi har är felaktiga eller ogiltiga. Det kan också vara om vi saknar rättslig grund att behandla uppgifterna eller om du har invändningar mot att uppgifterna används i ett specifikt fall.

Kakor.Vi använder oss av kakor på vår hemsida. Detta görs för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt när du använder våra tjänster. Kakor innebär att det sparas en textfil på enheten du använder dig av. Kakorna kan vara både permanenta och tillfälliga. De permanenta sparas alltid på din dator, medan de tillfälliga bara gäller under tiden du är inne på vår hemsida och använder våra tjänster. När du stänger ner webbläsaren kommer också de tillfälliga kakorna att försvinna.